Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportschool Fit-Now!, geldend voor overeenkomsten vanaf 1 oktober 2013:

Artikel 1: definities

Lid: een natuurlijk persoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Fit-Now! pas: toegangspas voor de Fit-Now! vestiging

Bedrijfsfitness: deelname aan Fit-Now! via de werkgever waarbij de werknemer lid van Fit-Now! kan worden tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, of waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.

Jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 12 en 16 jaar, op wiens naam het fitnesslidmaatschap is geadministreerd.

Artikel 2: Aanmelding en toegang

De aanmelding voor Fit-Now! vindt plaats door:

Het invullen en ondertekenen van het Fit-Now! (online) inschrijfformulier.

De betalingsverplichting en de automatische incasso starten op het moment dat Fit-Now! de aanmelding heeft ontvangen. Voor het aanmelden is inschrijfgeld en kosten voor de toegangspas verschuldigd en, indien gewenst, kosten voor een nachtpas verschuldigd. Het niet betalen van het inschrijfgeld of de kosten voor passen betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig kan worden verklaard.

Aanmelding voor een jeugd fitnesslidmaatschap is mogelijk tussen de 12 en 16 jaar. Echter, een zelfstandige toegang is uitsluitend mogelijk vanaf 14 jaar. Toegang van een jeugdlid van 12 en 13 jaar is uitsluitend mogelijk indien het jeugdlid wordt vergezeld van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.

Het onbeperkt fitnesslidmaatschap houdt in dat een lid onbeperkt gebruik kan maken van de fitnessfaciliteiten van Fit-Now!.

Artikel 3: Lidmaatschap en betaling.

Een budget-en standaard lidmaatschap bij Fit-Now! wordt aangegaan voor de contractsduur van 12 maanden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Als het lid het lidmaatschap niet één volledige kalendermaand voor de einddatum schriftelijk bij Fit-Now! opzegt wordt het lidmaatschap na de contractsduur op de einddatum automatisch verlengd met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, de tariefstelling wordt dan aangehouden als zijnde een 12-maandsabonnement, met betaling in maandelijkse termijnen (standaardabonnement). De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand waarin het lid bij Fit-Now! is aangemeld.

Het flexibel abonnement heeft een contractsduur van één kalendermaand (flexibel abonnement).

Indien het lidmaatschap niet exact op de eerste van de maand een aanvang vindt maar eerder, zal een verrekening van lidmaatschapsgelden naar rato van extra dagen plaatsvinden.

Lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

Bij niet tijdige ontvangst door Fit-Now! van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering van de lidmaatschapsgelden wordt de incasso nogmaals aangeboden. Fit-Now! heeft het recht om bij iedere extra incasso-opdracht dienaangaande administratiekosten in rekening te brengen. Indien bij de 2e herhaalde incasso wederom geen betaling heeft plaatsgevonden, dan wordt de Fit-Now ! pas geblokkeerd. Indien het lid, ook na te zijn herinnerd om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het lid in verzuim. Hierdoor vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die hiermee worden gemaakt zijn voor rekening van het lid.

Een Fit-Now! pas wordt of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid wordt dan de toegang tot Fit-Now! geweigerd. Tevens is Fit-Now! bevoegd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Fit-Now! behoudt zich het recht voor om de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 12% te indexeren.

Indien een eerste gezinslid zijn/haar abonnement beëindigd, komt daarmee ook tussentijds de genoten familiekorting van overige gezinsleden te vervallen. Deze tariefsverhoging geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst met Fit-Now!

Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (denk aan een verhoging van het BTW percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst met Fit-Now!.

Budget- en standaard abonnementen zijn 12-maands abonnementen, die tussentijds nooit te verbreken zijn. Abonnementsprijzen gelden uitsluitend bij de betaalde afname van de volledige 12 maanden. Indien door overheidsmaatregelen of urgente factoren uitsluitend vanuit Fit-Now! het sporten voor langere tijd onmogelijk is voor het lid, dan kan het abonnement tijdelijk worden bevroren en worden deze maanden later weer bijgevoegd om uiteindelijk een betaalde looptijd van 12 maanden te verkrijgen.

Indien het lid of deelnemer geen gebruik maakt van het recht op onbeperkte fitness vindt geen restitutie van lidmaatschapsgelden plaats.

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, per mail of via het opzegformulier dat verkrijgbaar is tijdens de begeleidingsuren van Fit-Now! . De bewijslast van (tijdige) opzegging ligt volledig bij het lid.

De opzegtermijn bedraagt tenminste één volledige aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Indien u bijvoorbeeld opzegt op 12 april, is nog lidmaatschapsgeld verschuldigd tot 1 juni (de maand mei is dan de kalendermaand opzegtermijn).

Na beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de Fit-Now! pas te retourneren binnen één maand na beëindiging van het lidmaatschap waarna de (eventuele) borg via de reguliere rekening van het lid wordt gerestitueerd. Borg geldt uitsluitend voor abonnementen, die afgesloten zijn voor 1 januari 2024. Vanaf 1 januari 2024 is de toegangspas een kooppas. 

Fit-Now! heeft de bevoegdheid om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de instructeur, de Fit-Now! pas in te vorderen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractsduur vervalt.

Opschorting van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, is niet mogelijk.

Artikel 5: Openingstijden

Fit-Now! heeft de bevoegdheid om de Fit-Now! vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemene erkende feestdagen, schoolvakanties en calamiteiten. Tijdens de zomervakantie zal een zomerrooster gelden waarbij openingstijden kunnen wijzigen. Het zomerrooster kan per filiaal/vestigingsplaats verschillen. Fit-Now! heeft de bevoegdheid om openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Fit-Now! heeft de bevoegdheid om de vestiging voor reparatie en/of onderhoudswerk te sluiten. Fit-Now! heeft de bevoegdheid om 14 dagen per jaar vrij te kunnen beschikken over haar vestigingen. Een tijdelijke of definitieve wijziging van het rooster wordt kenbaar gemaakt via www.fit-now.nl. In alle bovengenoemde bevoegdheden van Fit-Now! heeft het lid geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden en/of opschorting van een betalingsverplichting.

Artikel 6: Fit-Now! pas

Het lidmaatschap is, evenals de pas, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het uitlenen van de persoonlijke Fit-Now! toegangspas aan anderen en/of anderen het onrechtmatig toegang (laten) verlenen tot het Fit-Now! pand is verboden.

Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Fit-Now! pas.

Bij verlies/diefstal of anderszins in het ongerede raken van de pas dient het lid dit te melden via mail@fit-now.nl, waarna de pas geblokkeerd wordt voor toegang. De betalingsverplichting van het lid blijft onverminderd van kracht.

Na verlies of diefstal kan de pas vervangen worden. Hiervoor wordt via automatische incasso opnieuw borg verrekend.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Alle activiteiten die plaatsvinden binnen Fit-Now! zijn geheel voor eigen risico van het lid of deelnemer.

Fit-Now! en/of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid of deelnemer.

Het lid zal Fit-Now! alsmede haar medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Fit-Now! en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid .

Artikel 8 Huisregels

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels van Fit-Now! en hiernaar te handelen.

De algemene voorwaarden en de huisregels zijn te vinden op de website www.fit-now.nl en liggen ter inzage in de vestiging.

Artikel 9 Bescherming Persoonsgegevens

Fit-Now! verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Fit-Now! maakt gebruik maakt van bewakingscamera’s, uitsluitend voor toezichtsdoeleinden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met Fit-Now! aangegaan, is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fit-Now! zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde recht in het arrondissement waar Fit-Now! is gevestigd.

Onbeperkt sporten vanaf € 19,95 per maand

Wil jij je direct inschrijven? Klik op de onderstaande knop om naar ons inschrijfformulier te gaan.

Inschrijven